Αρχική --> Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Διεθνείς Συνεργασίες --> Κινητικότητα σπουδαστών και μελών του Ε.Π.
Κινητικότητα σπουδαστών και μελών του Ε.Π.

Το τμήμα Λογιστικής συνεργάζεται με ένα πολύ μεγάλο αριθμό (περισσότερα από 50) εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού κάνοντας χρήση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως Erasmus, LLP όπου συμμετέχει με Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες (Bilateral Agreements) σε:

  1. Ανταλλαγή / μετακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού
  2. Ανταλλαγή / μετακίνηση σπουδαστών
  3. Ανταλλαγή / μετακίνηση διοικητικού προσωπικού
  4. Άλλα Πανεπιστημιακά δίκτυα
  5. Εντατικά προγράμματα (Intensive programmes)

Tα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού είναι τα παρακάτω:

Ίδρυμα εξωτερικού

Web sites

1

Austria

Berufpedagogische Academy, Wien

http://bpa-wien.ac.at

2

Austria

FH Joanneum Gesellschaft mbH

http://www.fh-joanneum.at

3

Belgium

Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

http://www.kdg.be

4

Belgium

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

http://www.katho.be

5

Belgium

Katholieke Hogeschool Kempen

http://www.khk.be

6

Belgium

Paul-Henri-Spaak, ISIB, Brussels

http://www.isib.be

7

Bulgaria

University of National and World Economy - UNEW

http://www.unwe.acad.bg

8

Bulgaria

Varna Free University

http://www.vfu.bg

9

Czech Rep

Brno University of Technology

http://www.vutbr.cz

10

Czech Rep

Tomas Bata University in Zlin

http://web.utb.cz

11

Denmark

Aarhus University

http://www.au.dk

12

Denmark

University of Southern Denmark, Odense

http://www.sdu.dk

13

England

Greenwich University

http://www2.gre.ac.uk

14

England

Newcastle University

http://www.ncl.ac.uk

15

Finland

Kokkola University of Applied Sciences

http://www.cou.fi

16

Finland

Mikkeli University of Applied Sciences

http://www.mikkeliamk.fi

17

France

ECE - École de Commerce Européenne

http://www.ece-france.com

18

France

Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

http://www.univ-bpclermont.fr

19

France

Universite de Bretagne Sud, Vannes

http://www.univ-ubs.fr

20

France

Universite Paris 13, Paris Nord

http://www.univ-paris13.fr

21

France

Universite Paul Verlaine - Metz

http://www.univ-metz.fr

22

France

USTL Universite des Sciences et Technologies de LILLE

http://ustl1.univ-lille1.fr

23

Germany

European University of Applied Sciences, Bruhl

http://www.eufh.de

24

Germany

Fachhochschule Brandenburg

http://www.fh-brandenburg.de

25

Germany

Fachhochschule Kempten

http://www.fh-kempten.de

26

Germany

Fachhochschule Nurnberg

http://www.fh-nuernberg.de

27

Germany

Fachhochschule Trier

http://www.fh-trier.de

28

Germany

Fachhoschule Wurzburg

http://www.fh-wuerzburg.de

29

Germany

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

http://www.hs-magdeburg.de

30

Ireland

Cork Institute of Technology

http://www.cit.ie

31

Ireland

Institute of Technology, Sligo

http://www.itsligo.ie

32

Italy

Universita degli Studi del Piemonte Orientale 'Amedeo Arogadro'

http://www.unipmn.it

33

Latvia

Banking Institute of Higher Education, Riga

http://www.ba.lv

34

Latvia

Rigas Tehniska Universitate

http://www.rtu.lv

35

Lithuania

Alytaus Kolegija

http://www.akolegija.lt

36

Lithuania

Vilnius Gediminas Technical University

http://www.vgtu.lt

37

Lithuania

Vilnius Kolegija

http://www.viko.lt

38

Lithuania

Vytautas Magnus University

http://www.vdu.lt

39

NL

Groningen Hanzehogeschool

http://www.hanze.nl

40

Norway

Telemark University College, Bo

http://www.hit.no

41

Poland

Akademia Techniczo Bielsku-Bialey

http://www.ath.bielsko.pl

42

Poland

The Karol Asdamiecki University of Economics in Katowice

http://english.ae.katowice.pl

43

Poland

University of Wrocław

http://international.uni.wroc.pl/en

44

Portugal

ISCAC de Coimbra

http://www.iscac.pt

45

Portugal

Politecnico do Porto 

http://www.ipp.pt

46

Romania

Universitatea "Constantin Brancusi" din Tg-Jiu

http://www.utgjiu.ro

47

Romania

Universite Valahia Targoviste

http://www.valahia.ro

48

Scotland

Glasgow Caledonia University

http://www.gcu.ac.uk

49

Slovakia

Matej Bel University

http://www.umb.sk

50

Slovakia

University of Presov

http://www.unipo.sk

51

Spain

Universidad de Girona

http://www.udg.edu

52

Spain

Universidad de Granada

http://www.ugr.es

53

Spain

Universidad de San Sebastian

http://www.uss.cl

54

Spain

Universidad Politecnica de Valencia

http://www.upv.es

55

Spain

University of Vigo

http://www.uvigo.es

56

Sweden

Karlstad University

http://www.kau.se

57

Sweden

Kristianstad University

http://www.hkr.se

58

Sweden

Linnaeus University

http://www.lnu.se

59

Sweden

Malardalen University

http://www.mdh.se

60

Turkey

Bahçeşehir Üniversitesi / Bahcesehir University

http://english.bahcesehir.edu.tr

61

Turkey

Kahramanmaras Satcu Imam University

http://www.ksu.edu.tr

Το τμήμα Λογιστικής έχει δέκα (10) μέλη ΕΠ. Συνήθως υπάρχουν συμφωνίες για μετακινήσεις όλων των μελών. Κατά τη τελευταία πενταετία έχουν μετακινηθεί όλα τα μέλη του τμήματος. Συνολικά έχουν γίνει πάνω από εξήντα (60) μετακινήσεις.

Το τμήμα Λογιστικής, αλλά και όλα τα τμήματα της ΣΔΟ έχουν μεγάλη κινητικότητα εισερχόμενων ακαδημαϊκών/ερευνητών από άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήθως έχουμε γύρω στους δώδεκα– δέκα-πέντε  (12 -15) εισερχόμενους ακαδημαϊκούς/ερευνητές ανά ακαδημαϊκό έτος, οπότε το σύνολό τους για την πενταετία υπολογίζεται στους εξήντα πέντε (65) με εβδομήντα (70) περίπου.

Περισσότεροι από εβδομήντα (70) φοιτητές του τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Περισσότεροι από εκατό (100) φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς τη ΣΔΟ και το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (υποδεχόμαστε, φιλοξενούμε και εντάσσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία τους φοιτητές σαν ΣΔΟ).

Οι φοιτητές ‘αναγνωρίζουν’/κατοχυρώνουν μαθήματα που ολοκλήρωσαν με επιτυχία στο πλαίσιο της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα (για αναγνώριση / κατοχύρωση) δεν ταυτίζεται με το περίγραμμα σπουδών του τμήματος τότε ο Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του τμήματος κάνει σχετική εισήγηση και το Συμβούλιο του τμήματος αποφασίζει σχετικά.

Το τμήμα κάνει χρήση του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΤΕΙ. Υπάρχει άριστη συνεργασία και οι υποχρεώσεις με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα εκπληρώνονται στον καλύτερο βαθμό (χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια).
Για περισσότερες πληροφορίες:

Μανδήλας Θανάσης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τμήματος

Τηλ: 2510462222
Fax: 2510462224
Email:  CLOAKING