Αρχική --> Πρακτική άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποχρεούνται κατά την διάρκεια των σπουδών τους και για την απόκτηση του πτυχίου να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τέλος του Z΄ εξαμήνου και εφ΄όσον ο σπουδαστής καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Επίσης πρακτική άσκηση μπορούν οι σπουδαστές να πραγματοποιήσουν και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού( χώρες Ευρωπαϊκής Κοινότητας) βάσει των σχετικών προγραμμάτων (πρόγραμμα LEONARDO).

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και τα τελευταία χρόνια επιδοτούμενη και από το ΕΠΕΑΕΚ. Κάθε τμήμα ορίζει επιτροπή πρακτικής άσκησης στην οποία απευθύνονται οι σπουδαστές για εξεύρεση θέσης πρακτικής. Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από εκπαιδευτικό του τμήματος ο οποίος ορίζεται για το λόγο αυτό.
Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει (μέσω πρωτοκόλλου) τα σχετικά δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος.
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη οδηγό επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο :